Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SMOVE.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia Płatnej Usługi Serwisowej.
 2. Klient korzystający z Usług Elektronicznych Sklepu lub Płatnych Usług Serwisowych, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia.
 3. Sklep internetowy działający pod adresem www.smove.pl prowadzony jest przez SMOVE Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie 44-190, ul. Przemysłowa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000522906, NIP: 9691611069, REGON: 243670330, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@smove.pl lub kontakt@smove.pl, nr tel. +48 730 964 954
 4. Sprzedaż odbywa się na podstawie Regulaminu obowiązującego w momencie złożenia Zamówienia.

II. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający utworzenie konta.
 3. Formularz Zamówienia (Koszyk Klienta) – formularz dostępny na stronie internetowej sklepu umożliwiający złożenie zamówienia.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Klient – usługobiorca, który zamierza zawrzeć bądź zawiera umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 6. Konto – przypisany do usługobiorcy i oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez sprzedawcę.
 8. Sklep - sklep internetowy usługodawcy działający pod adresem www.smove.pl
 9. Sprzedawca, Usługodawca, Serwis – SMOVE Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie 44-190, ul. Przemysłowa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000522906, NIP: 9691611069, REGON: 243670330, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@smove.pl lub kontakt@smove.pl, nr tel. +48 730 964 954,
 10. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma bądź usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą szczegółowo określona w zamówieniu.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawarta między klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z usługi elektronicznej lub Płatnej Usługi Serwisowej.
 13. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu.
 14. Płatna Usługa Serwisowa – usługa serwisowa nieobjęta gwarancją lub rękojmią.
 15. Zamówienie - oświadczenie woli klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 16. Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. zawieranie Umów Sprzedaży za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  2. założenie i prowadzenie Konta w Sklepie,
  3. korzystanie z Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA, ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Założenie Konta następuje poprzez:
  1. wypełnienie przez Usługobiorcę znajdującego się w Sklepie Formularza Rejestracji, w tym podanie danych osobowych i hasła, oraz akceptację Regulaminu.
  2. uwierzytelnienie swoich danych za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook bądź Google oraz akceptację Regulaminu. Konto zostaje założone z chwilą potwierdzenia przez Usługobiorcę podanych przez siebie danych, za pośrednictwem wiadomości wysyłanej na podany adres email. Potwierdzenie następuje poprzez kliknięcie zawartego w niej odnośnika (linku).
 4. Do skorzystania z Newslettera wystarczające jest podanie przez Usługobiorcę adresu poczty email, na który zamierza otrzymywać informacje od Usługodawcy i wyrażenie zgody otrzymywanie w ten sposób informacji handlowej od Usługodawcy, poprzez aktywację odnośnika w wiadomości email otrzymanej na podany adres poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Do wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, należy:
  1. komputer bądź smartfon (lub inne urządzenie równoznaczne) z dostępem do sieci Internet, wyposażony w system operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS
  2. posiadanie konta pocztowego email,
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej z obsługą plików Cookies i JavaScript np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, naruszających dobra osobiste osób trzecich oraz Usługodawcy, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o której mowa w ust 2 lit a) i c) ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smove.pl. Ponadto wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o której mowa w ust 2 lit c) (anulacja Newslettera) może nastąpić poprzez ponowne wpisanie przez Usługobiorcę adresu poczty email w miejscu aktywacji Newslettera na stronie Sklepu.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o której mowa w ust 2 lit a) i c) w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 11. W przypadku Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje o Produktach znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Klient składając Zamówienie, składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w Formularzu Zamówienia (Koszyk Klienta).
 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) wraz z podatkiem VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy, która podawana jest w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane wedle wyboru Klienta:
  1. za pośrednictwem Konta,
  2. bez konieczności rejestracji Konta,
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu za pomocą Formularza Zamówienia (Koszyk Klienta).
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów złożonego Zamówienia.
  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie i przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 15:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
 7. Wysyłka Produktu, z uwzględnieniem czasu na jego skompletowanie, nastąpi w terminie wskazanym na stronie internetowej Sklepu dla danego Produktu, licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu zapłaty zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności, z wyjątkiem płatności przy odbiorze za pobraniem.
 8. Wraz z Produktem Sprzedawca dostarczy Klientowi dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego bądź, na życzenie Klienta, fakturę VAT.

VI. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1. płatność przelewem w formie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność przy odbiorze za pobraniem,
  3. płatność za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności PayU lub eCARD,
 2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w toku składania Zamówienia, podając w tytule przelewu numer Zamówienia.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia.

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
 2. Sprzedawca stosuje następujące sposoby dostawy:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej (DHL),
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  3. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu, wynoszący od 1 do 2 Dni Roboczych oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 3 Dni Roboczych.
 4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

VIII. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Na produkty oferowane w Sklepie Sprzedawca udziela gwarancji obowiązującej na terenie Unii Europejskiej.
 2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 12/24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta, chyba że co innego wynika z załączonej do produktu karty gwarancyjnej.
 3. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, a nie wady związane z jego użytkowaniem przez Klienta. W szczególności gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń mechanicznych
  2. uszkodzeń w wyniku zdarzeń losowych
  3. uszkodzeń związanych z niewłaściwą obsługą Produktu
  4. uszkodzeń wynikłych z normalnej eksploatacji Produktu
  5. uszkodzeń związanych ze spadkiem napięcia elektrycznego, działania niskich bądź wysokich temperatur, wilgoci, zalania i innych zdarzeń losowych
  6. instalacji i obsługi Produktu
  7. utraty danych związanej z działaniem bądź zaniedbaniem użytkownika (uwzględnia to działanie złośliwego oprogramowania)
  8. uszkodzeń w wyniku przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Klienta lub nieupoważnione osoby trzecie.
 4. Zakres świadczeń gwarancyjnych Sprzedawcy obejmuje:
  1. nieodpłatną naprawę Produktu w zakresie ujawnionych wad fizycznych Produktu
  2. wymianę na nowy w razie niemożności usunięcia wady – o czym decyduje Sprzedawca.
 5. Reklamacje związane z gwarancją Klient zgłasza osobiście bądź za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej serwis@smove.pl, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji gwarancyjnej nastąpi w terminie 14 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia. Klient udziela Sprzedawcy stosownych wyjaśnień i informacji konicznych do ustalenia charakteru wady i sposobu jej usunięcia.
 6. Dowód zakupu Produktu oraz ważna karta gwarancyjna są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej.
 7. Produkt objęty reklamacją gwarancyjną należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy SMOVE sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 44-190 Knurów osobiście albo za pośrednictwem podmiotu trzeciego świadczącego usługi kurierskie lub pocztowe. W razie istnienia podstaw do roszczeń gwarancyjnych, Sprzedawca zwróci Klientowi koszt dostarczenia Produktu, z zastrzeżeniem że sposób dostawy nie powinien odbiegać od sposobu oferowanego przez Sklep i zwykłych stawek rynkowych.
 8. Sprzedawca wykona swoje obowiązki wynikające z gwarancji w terminie czternastu 14 Dni Roboczych od dnia dostarczenia Produktu przez Klienta. Okres naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia podzespołów bądź skorzystania z serwisu producenta podzespołów Produktu.
 9. Po zakończeniu świadczeń gwarancyjnych Produkt zostanie wydany Klientowi w siedzibie Sprzedawcy.
 10. W przypadku gdy świadczenie gwarancyjne obejmowało wymianę podzespołów, okres gwarancyjny jakim są one objęte wynika z zapisów karty gwarancyjnej dostarczonej przez producenta tego sprzętu.
 11. Gwarancja nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Klienta ani nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Produktu. W razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
  1. Sprzedawca w ramach Umowy Sprzedaży dostarcza Klientowi Produkt pozbawiony wad fizycznych i prawnych. W przypadku ich wystąpienia Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny i postanowieniami poniższymi.
  2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli Produkt posiada wadę, istniejącą w chwili wydania Produktu i gdy ujawni się ona w przeciągu 2 lat od jego dostarczenia. W takim wypadku Klient będący Konsumentem ma prawo żądać obniżenia ceny albo, jeżeli wada jest istotna, odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca w odpowiedzi na złożoną reklamację zaproponuje wymianę Produktu na wolny od wad albo jego naprawę. Klient ten może również zażądać wymiany Produktu na pozbawiony wad lub jego naprawę.
  3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@smove.pl, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, realizacji uprawnień z rękojmi bądź wykonania obowiązków Sprzedawcy, Produkt należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy.
  6. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca zwraca koszty dostawy Produktu do Sprzedawcy, jak również pokrywa koszty jego naprawy bądź wymiany na wolny od wad, o ile reklamacja ma uzasadnione podstawy. Sposób dostawy nie powinien odbiegać od zwykłego najtańszego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep.
  7. Roszczenie o dokonanie naprawy lub wymiany Produktu wygasa z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W takim samym rocznym terminie wygasa prawo do odstąpienia od umowy bądź żądania obniżenia ceny z powodu ujawnionych wad.
  8. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smove.pl.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. WARUNKI ŚWIADCZENIA PŁATNYCH USŁUG SERWISOWYCH

 1. Warunki ogólne
  1. Usługodawca świadczy płatne usługi serwisowe sprzętu na podstawie pisemnego protokołu zgłoszenia serwisowego, który stanowi potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie płatnej usługi serwisowej. Wszelkie dodatkowe istotne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowane przez obie strony.
  2. Miejscem przyjmowania i wydawania sprzętu przez serwis jest siedziba Usługodawcy.
  3. Oddanie sprzętu do Serwisu oraz złożenie podpisu na zgłoszeniu, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenie serwisowe
  1. Warunkiem rozpoczęcia usługi serwisowej jest złożenie przez Klienta protokołu podpisanego zgłoszenia serwisowego:
   1. osobiście w serwisie wraz z doręczeniem sprzętu;
   2. pocztą elektroniczną – wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego protokołu zgłoszenia – po doręczeniu sprzętu do serwisu.
  2. W przypadku wysłania skanu zgłoszenia pocztą elektroniczną konieczne jest załączenie jego oryginału do wysyłanego na serwis sprzętu.
  3. Zgłoszenie serwisowe zostanie anulowane w przypadku gdy Serwis nie otrzyma sprzętu w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania protokołu w sposób wskazany w pkt. 1 lit. b.
 3. Przyjęcie urządzenia do naprawy
  1. Serwis może odmówić przyjęcia sprzętu i wykonania usługi serwisowej w przypadku:
   1. stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład,
   2. niekompletności urządzenia, niezgodności lub niekompletności danych w dokumentacji uniemożliwiające wykonanie naprawy,
   3. dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych, oraz dokonania rekonfiguracji lub rozbudowy urządzenia przez nieupoważnione przez serwis osoby,
   4. używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem,
   5. gdy sprzęt jest silnie zabrudzony.
  2. Sprzęt przyjmowany jest z kompletem kabli zasilających i przewodów sygnałowych.
  3. Za akcesoria i urządzenia pozostawione wraz ze sprzętem, a nie wpisane przez Zleceniodawcę w protokole i nie będące przedmiotem serwisu, serwis nie odpowiada.
  4. W przypadku otrzymania przez serwis sprzętu niewłaściwie zabezpieczonego, uniemożliwiając tym samym odesłanie go ze względu na możliwość uszkodzenia w transporcie, serwis doliczy koszty nowego opakowania, które poniesie Klient. Koszt zależny jest od rodzaju przesłanego sprzętu, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną, lub osobiście podczas oddawania sprzętu do serwisu.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu do i z Serwisu.
  6. W przypadku gdy transport odbywa się na zlecenie Usługodawcy, wszystkie przesyłki są ubezpieczone stosownie do wartości sprzętu wynikającej z faktury jego zakupu.
  7. W przypadku serwisowania drukarek, warunkiem koniecznym przyjęcia zlecenia naprawy jest dostarczenie wraz z drukarką, materiałów eksploatacyjnych. W szczególności dotyczy to przypadku, gdy problem serwisowy związany jest z jakością wydruków. W miarę możliwości, dostarczone materiały eksploatacyjne powinny być tymi, przy których wystąpił problem serwisowy. Stan materiałów eksploatacyjnych dostarczonych wraz urządzeniem, powinien umożliwiać drukowanie. Oddanie urządzenia bez materiałów eksploatacyjnych, może uniemożliwić właściwą diagnostykę usterki. W takiej sytuacji serwis zastrzega sobie prawo zainstalowania nowych materiałów bez powiadomienia Klienta, kosztami takiej operacji obciążając bezpośrednio Klienta.
  8. Serwis nie ponosi kosztów związanych ze stratami materialnymi i niematerialnymi wynikającymi z przestoju pracy oraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych podczas wykonywania czynności serwisowych.
  9. O ile nie zostało to wcześniej ustalone drogą pisemną, Usługodawca nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem sprzętu do i z serwisu.
 4. Diagnozowanie
  1. Klient powinien dokładnie określić rodzaj usterki, oraz okoliczności jej powstania.
  2. Sprzęt diagnozowany jest przez serwis pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
  3. O ile nie jest to możliwe bezpośrednio po przyjęciu sprzętu, serwis ma 5 dni roboczych na przeprowadzenie diagnostyki, poinformowanie Klienta o jej wyniku, oraz przedstawienie kosztorysu naprawy, który będzie ważny przez 5 Dni Roboczych. W tym czasie Klient zobowiązany jest podjąć decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie zgłoszenia.
  4. W przypadku gdy Klient nie potwierdzi w ciągu 5 dni roboczych chęci kontynuacji serwisu, zostanie to potraktowane jak rezygnacja z dalszej naprawy. Sprzęt zostanie zwrócony na adres podany w Protokole zgłoszenia serwisowego. Naliczone zostaną opłaty związane z wysyłką sprzętu i ewentualną diagnostyką.
  5. Serwis nie odpowiada za usterki utajone lub niewymienione przez Klienta podczas procesu przyjęcia sprzętu.
  6. Po przeprowadzonej diagnostyce klient zostanie poinformowany o jej wyniku bezpośrednio w serwisie, lub drogą elektroniczną.
 5. Naprawa
  1. Termin rozpoczęcia naprawy liczy się od momentu potwierdzenia chęci kontynuacji naprawy przez Klienta.
  2. Serwis dołoży wszelkich starań, aby naprawa sprzętu została przeprowadzona do 14 dni roboczych od momentu jej rozpoczęcia.
  3. W przypadku, gdy naprawa związana jest ze sprowadzeniem dodatkowych komponentów bezpośrednio od producenta, serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia okresu naprawy o czas dostarczenia tych elementów. Klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną.
  4. W przypadku gdy naprawa wiąże się z dodatkowymi kosztami Klient może ustalić ich górną granicę w ramach której serwis może dokonywać napraw bez dalszego potwierdzenia.
  5. Gdyby po przedstawieniu kosztorysu, lub w trakcie wykonywania usługi, pojawiłyby się dodatkowe koszty, serwis poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z dalszej naprawy po pokryciu jedynie dotychczasowych kosztów serwisu.
  6. Jeżeli urządzenie wcześniej było nieskutecznie naprawione w innym serwisie, Klient zobowiązany jest dostarczyć je w takim stanie, w jakim było przed tą naprawą. W przeciwnym przypadku serwis zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia sprzętu, lub indywidualnego określenia kosztów naprawy niezależnych od obowiązującego cennika.
  7. Serwis zastrzega sobie prawo do rezygnacji z naprawy w przypadku braku dostępności części zamiennych bezpośrednio u producenta sprzętu.
  8. Jeżeli po diagnozie i zaakceptowaniu kosztów naprawy, Klient wycofa się z transakcji, zostanie on obciążony poniesionymi dotychczas przez serwis kosztami, oraz kosztami materiałów zakupionych do danej naprawy.
  9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę i odtwarzanie danych lub oprogramowania. Klient przed oddaniem sprzętu do serwisu powinien wykonać kopie bezpieczeństwa oprogramowania i danych znajdujących się na urządzeniu w celu zabezpieczenia przed ich utratą.
  10. Wszystkie części i urządzenia wymienione w ramach usługi serwisowej stają się własnością serwisu i nie podlegają zwrotowi.
  11. Klient upoważnia serwis do przeprowadzenia na sprzęcie wszelkich niezbędnych operacji mających na celu wykonanie naprawy, a w szczególności wymiany podzespołów, lutowania, wygrzewania, demontażu, otwierania, czyszczenia i przetwarzania danych. W przypadku niepoinformowania serwisu o trwającej gwarancji producenta na poszczególne podzespoły, serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę tej gwarancji.
 6. Wydanie sprzętu
  1. Po zakończeniu naprawy serwis poinformuje Klienta w ciągu 3 Dni Roboczych o możliwości jego odebrania.
  2. Klient ma obowiązek odebrać sprzęt do 10 Dni Roboczych od momentu otrzymania od serwisu informacji o zakończonej naprawie.
  3. Odbiór sprzętu odbywa się osobiście w siedzibie serwisu, lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.
  4. W przypadku odbioru osobistego Klient ma możliwość sprawdzenia poprawności działania sprzętu w siedzibie serwisu i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości złożyć reklamację na usługę serwisową.
  5. W przypadku gdy odbiór sprzętu odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, Klient ma 3 Dni Robocze od odebrania przesyłki na sprawdzenie poprawności działania sprzętu i w przypadku wystąpienia nieprawidłowości złożyć reklamację na usługę serwisową. Po upływie 3 Dni Roboczych od odebrania przesyłki, wszelkie nieprawidłowości w działaniu sprzętu będą traktowane przez serwis jako nowe zgłoszenie serwisowe.
  6. W przypadku gdy usługa serwisowa była płatna, serwis wystawia za nią fakturę VAT lub paragon.
  7. Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru osobistego jest kopia Protokołu zgłoszenia, którą Klient zobowiązany jest przedstawić serwisowi.
  8. W przypadku gdy po serwisie sprzęt jest wysyłany do Klienta firmą kurierską, serwis obciąży go kosztami pakowania i wysyłki. Wysokość kosztów będzie określana indywidualnie, zależnie od typu wysyłki i adresu dostawy (dotyczy to szczególnie wysyłek zagranicznych i paletowych). Klient zostanie poinformowany o kosztach wysyłki drogą elektroniczną wraz z informacją o zakończonym serwisie.
  9. W przypadku gdy Klient odmówi pokrycia kosztów wysyłki, sprzęt pozostaje w siedzibie serwisu i oczekuje na odbiór osobisty.
  10. Po upływie 10 Dni Roboczych od momentu powiadomienia Klienta o możliwości odbioru sprzętu i braku odpowiedzi ze strony Klienta (lub braku akceptacji kosztów. O których mowa w ust. 8), zostanie naliczona opłata w kwocie 30 PLN (netto) za każdy kolejny dzień składowania (magazynowania) sprzętu. Brak możliwości zawiadomienia Klienta w sposób przez niego wskazany, a nie wynikający z błędu serwisu, nie zwalnia Zleceniodawcy z opłaty magazynowej przed wydaniem sprzętu,
  11. Jeżeli Klient nie będzie mógł odebrać sprzętu w terminie o którym mowa w ust. 10, powinien ustalić z serwisem warunki przechowywania sprzętu. W przeciwnym wypadku Serwis będzie stosował się do zapisów z ust. 10.
  12. Wraz ze sprzętem Klient otrzyma kopię Protokołu naprawy podpisaną przez serwis. Protokół ten stanowi dowód przeprowadzonej naprawy i może być podstawą do roszczeń gwarancyjnych za usługę serwisową.
 7. Zasady dotyczące poufności danych
  Złożenie zlecenia usługi serwisowej wymaga udostępnienia danych osobowych Zleceniodawcy zawartych w Protokole zgłoszenia serwisowego. Złożenie zlecenia serwisowego oznacza, że Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 8. Postanowienia końcowe i gwarancja
  1. Na wykonaną usługę serwis udziela 6 miesięcznej gwarancji. Czas obowiązywania gwarancji liczy się od dnia w którym Klient został poinformowany o zakończeniu serwisu i możliwości odbioru sprzętu.
  2. Gwarancją udzieloną przez serwis objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w Protokole naprawy.
  3. Zapisy pkt. X stosuje się odpowiednio do napraw dokonywanych w ramach gwarancji lub rękojmi o ile nie naruszają ustawowych uprawnień Konsumentów, z zastrzeżeniem zapisów pkt. VIII i IX.

XI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sprzedającego bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@smove.pl. W tym celu Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę jako załącznik na 2 do Regulaminu.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Produkt, w stanie niezmienionym i bez oznak użytkowania, winien być zwrócony Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Należy go dostarczyć, w sposób odpowiednio zabezpieczony, na adres siedziby Sprzedawcy: SMOVE sp. z o.o. ul. Przemysłowa 14, 44-190 Knurów.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, które jest wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Sprzedawca w terminie 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu dokona zwrotu płatności za Produkt wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem powyższych płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania.
 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, ponosi jedynie bezpośrednie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy, na które składa się również koszt opakowania i odpowiedniego zabezpieczenia Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż zwykły najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży: a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c) w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

XII. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

 1. Strona internetowa Sklepu jak i poszczególne jego elementy, w szczególności Produkty, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług Elektronicznych udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez niego z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu jedynie w celu skorzystania z Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Usługobiorcy.
 3. Licencja wygasa wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług Elektronicznych

XIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.smove.pl jest SMOVE Sp. z o.o. w Knurowie 44-190, ul. Przemysłowa 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000522906, NIP: 9691611069, REGON: 243670330, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@smove.pl, zwana dalej Administratorem lub Usługodawcą.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. .
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Nazwa firmy,
  3. NIP,
  4. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
  5. Numer telefonu,
  6. Adres e-mail,
  7. Numer rachunku bankowego,
  8. Dodatkowe informacje podane przez Użytkownika, o ile mają charakter danych osobowych.
 4. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do następujących celów:
  1. wykonania i rozliczenia Umowy Sprzedaży w tym do kontaktowania się z Klientem,
  2. świadczenia Usługi Elektronicznej założenia Konta w Sklepie i jego obsługi,
  3. świadczenia Płatnej Usługi Serwisowej,
  4. do celów marketingowych (Newsletter).
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Udzielenie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług Elektronicznych w ramach Sklepu, zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub świadczenia Płatnej Usługi Serwisowej.
 6. Niezależnie od danych o których mowa w ust 3, Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych eksploatacyjnych o sposobie korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych w postaci:
  1. Oznaczeń identyfikujących zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (np. numer IP).
  2. Informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacji o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. logowanie do Konta).
 7. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy.
 8. Przetwarzanie danych osobowych trwa nie dłużej niż przez okres świadczenia Usług Elektronicznych lub wykonania Umowy Sprzedaży. Po tym czasie Usługodawca może w dalszym ciągu przetwarzać dane niezbędne do rozliczenia Umowy Sprzedaży oraz dochodzenia roszczeń, jak również wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usług Elektronicznych.
 9. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Usługobiorcy przysługuje również prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu Usługobiorca można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: kontakt@smove.pl
 10. Szczegółowe informacje w zakresie funkcjonalności i działania ciasteczek („pliki cookies”) zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Spory wynikłe z Umów Sprzedaży oraz gwarancji i Płatnych Usług Serwisowych między Sprzedawcą a:
  1. Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem - będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny,
  2. Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy (Sprzedawcy).
 3. Klient będący Konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów takich jak:
  1. złożenie wniosku o wszczęcie takiego postępowania do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice – który prowadzi postępowanie w zakresie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu lub przedstawienia stronom propozycji rozwiązania sporu
  2. skierowania sprawy do Stałego Sądu Polubownego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice – w zakresie rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 4. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR - Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. , ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

XV. ZAŁĄCZNIKI

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl